regulamin sklepu internetowego

§1 definicje

1. Sprzedający:
Administratorem Sklepu internetowego jest:
Pracownia A TAK REKLAMA Jarosław Kostyk z siedzibą pod adresem ul. Podkarpacka 5D/9, 80-292 Gdańsk, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca NIP 584-000-51-66 oraz REGON 190083033.
nr rachunku bankowego: 37 1160 2202 0000 0000 5069 9322
adres e-mail: kontakt@meblozmianki.pl
nr kontaktowy: 505 653 181
2. Kupujący – każda osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów za pomocą Sklepu, uprawniona do odbioru zamówionych Produktów.
3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego, znajdujący się pod adresem www.meblozmianki.pl, za pomocą którego Sprzedający świadczy usługi w rozumieniu niniejszego Regulaminu.
4. Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, zgodnie z którą Sprzedający zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy a Kupujący zobowiązuje się do odbioru Produktu i dokonania zapłaty.
5. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą wiadomości e-mail lub formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą.
7. Produkt – towar lub usługa przedstawiona przez Sprzedającego za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, mogąca być przedmiotem Umowy sprzedaży.
8. Dostawa – oznacza czynność faktyczną, polegającą na dostarczeniu Kupującemu Produktu, za pośrednictwem przedsiębiorstwa świadczącego usługi pocztowe i kurierskie.
9. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.§2 postanowienia ogólne


1. Kupujący w momencie dokonywania Zamówienia zawiera ze Sprzedającym Umowę, o której jest mowa w §1 Regulaminu. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.
2. Sklep oferuje w swojej sprzedaży produkty nowe i używane. Produkty, które nie są fabrycznie nowe, lecz zostały odnowione i są całkowicie sprawne zostały określone jako „odnowione”.
3. Ceny Produktów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w polskich złotych. Nie zawierają kosztów Dostawy, które zostały podane w karcie produktu lub w przypadku braku takiej informacji, zostaną wyliczone indywidualnie i podane do wiadomości Kupującego przed finalnym zatwierdzeniem Zamówienia.
4. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkt pozbawiony wad. Sprzedający dołoży wszelkich starań aby produkty odnowione były pełnowartościowe, jednak z uwagi na swój charakter mogą posiadać naturalne ślady użytkowania takie jak np. rysy, ubytki.
5. W przypadku Produktów wykonywanych na indywidualne Zamówienie Kupującego, zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej mają charakter poglądowy i przedstawiają przykład Produktu jaki może zostać wytworzony.
6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania do oferty nowych Produktów, zmian cen, a także przeprowadzania akcji promocyjnych, odwoływania ich lub wprowadzania zmian.


 

§3 dokonywanie zamówień


1. Zamówienia można składać za pomocą wiadomości e-mail oraz korzystając z formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu.
2. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia mailowo lub telefonicznie. Kupujący zostanie poinformowany o planowanym czasie realizacji Zamówienia, kosztach Dostawy oraz ostatecznej wycenie w przypadku Zamówień indywidualnych.
3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Kupujący dokonujący Zamówienia składa ofertę zakupu określonego Produktu. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje z chwilą zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Sklepu w przypadku przedpłaty na konto lub w momencie otrzymania potwierdzenia Zamówienia w przypadku odbioru osobistego.


 

§4 realizacja zamówienia


1. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta oraz w dni powszednie po godz. 17:00 są rozpatrywane od następnego dnia roboczego.
2. Czas realizacji podany jest w opisie Produktu, a jeśli jest on dostępny na indywidualne zamówienie, Sklep poinformuje Kupującego o planowanym terminie realizacji Zamówienia za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie.
3. Czas realizacji liczony jest od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Sklepu lub w przypadku wyboru opcji odbioru osobistego od momentu potwierdzenia Zamówienia przez Kupującego. Czas realizacji nie obejmuje czasu Dostawy Produktu.
4. Przy zamówieniu kilku Produktów o różnym czasie realizacji, przyjmuje się najdłuższy z nich.
5. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, na skutek których termin realizacji Zamówienia ulegnie wydłużeniu, Sklep poinformuje niezwłocznie Kupującego drogą mailową lub telefonicznie.
6. Maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia. Po tym czasie Zamówienie zostanie anulowane.


 

§5 dostawa i płatność


1. Kupujący ma do wyboru jedną z poniższych metod dostawy:
- przesyłka kurierska,
- odbiór osobisty.
2. Dostawa Produktu jest odpłatna. Koszty Dostawy podane są w kartach produktów lub określane są w trakcie składania Zamówienia.
3. Sklep nie bierze odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w Dostawie zawinione przez firmy wysyłkowe.
4. Odbiór osobisty możliwy jest jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu ze Sprzedawcą. Sklep skontaktuje się z Kupującym w celu ustalenia szczegółów, w momencie gdy Zamówienie będzie gotowe do odbioru.
5. Kupujący ma do wyboru jedną z poniższych metod płatności:
- przedpłata na konto,
- płatność przy odbiorze (dotyczy odbioru osobistego).
6. Kupujący zobowiązuje się sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość w obecności przewoźnika oraz pisemnie pokwitować odbiór przesyłki. Z chwilą pokwitowania prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzi na Kupującego. W sytuacji stwierdzenia powstania szkody podczas transportu Kupujący winien jest niezwłocznie spisać protokół w obecności przewoźnika. Protokół powinien zawierać datę, godzinę doręczenia i dokładny opis uszkodzeń lub braków w przesyłce. Protokół musi być podpisany przez przewoźnika i Kupującego. W przypadku spostrzeżeń braków lub uszkodzeń w produkcie w terminie późniejszym należy niezwłocznie skontaktować się z przewoźnikiem pod numerem podanym na liście przewozowym i zażądać przyjazdu przedstawiciela przewoźnika w celu spisania protokołu.
7. Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego dodatkowymi kosztami wynikającymi z nieodebrania awizowanej paczki przez firmę świadczącą usługi kurierskie z tytułu poniesionych kosztów odesłania paczki oraz z tytułu ponownego wysłania do Kupującego.§6 prawo do odstąpienia od umowy


1. Zgodnie z ustawą z dn. 24 czerwca 2014 r. art.27 Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych.
2. W tym celu należy przesłać oświadczenie odstąpienia od Umowy za pomocą tradycyjnej poczty na podany adres Sprzedawcy lub wiadomości e-mail na adres kontakt@meblozmianki.pl, przed upływem podanego wyżej terminu, licząc od dnia otrzymania Produktu. Następnie należy odesłać Produkt na adres Sprzedawcy.
3. Koszty odesłania Produktu ponosi Kupujący. Zwroty w postaci przesyłek za pobraniem nie będą przyjmowane.
4. Zwracany Produkt nie może nosić śladów użytkowania. W przypadku produktów odnawianych lub wytworzonych z materiałów z odzysku odsyłany Produkt musi być w stanie w jakim znajdował się w momencie sprzedaży.
5. Zwracany Produkt musi być kompletny i starannie zapakowany. Jakiekolwiek uszkodzenia towaru mogą być podstawą odmówienia przyjęcia zwrotu.
6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem Umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
7. W terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu, Sprzedawca zwróci Kupującemu zapłaconą kwotę za pomocą przelewu na podane konto bankowe.
8. Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do Umowy:
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wg specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb
- o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę traci prawo odstąpienia od Umowy.§7 reklamacje


1. Umową sprzedaży objęte są Produkty nowe i używane. W przypadku Produktów używanych, na stronie Sklepu dostępny jest szczegółowy opis dotyczący stanu sprzedawanego Produktu.
2. Jeśli Produkt jest niezgodny z Umową, Kupujący ma prawo do reklamacji z tytułu rękojmii na podstawie Kodeksu cywilnego.
3. W ramach rękojmii Kupujący ma prawo złożyć:
- oświadczenie o obniżeniu ceny,
- oświadczenie o odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzeczy była już wymieniana lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
4. Jeżeli Kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
5. Kupujący nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego w terminie 14 dni od momentu jej otrzymania.
7. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Kupującemu nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty Dostaw ponosi Sklep.
8. Produkt wadliwy zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeżeli będzie to niemożliwe Sprzedawca zwróci Kupującemu równowartość ceny Produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie Produkty do wyboru w zbliżonej cenie.
9. Podstawą do reklamacji nie mogą być:
- delikatne odstępstwa kształtu, koloru, wzornictwa itp., w przypadku Produktów wykonywanych metodą ręczną tzw. handmade,
- naturalne ślady użytkowania Produktów używanych, np. drobne rysy, ubytki,
- wady, z którymi Kupujący zapoznał się przy zakupie Produktu,
- cechy wynikające z naturalnego charakteru wyrobów drewnianych: różnice w kolorze i strukturze drewna, elementy takie tak: słoje, sęki, spękania i inne,
- różnice dotyczące zdjęć Produktów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje, itp.),
- mechaniczne uszkodzenia powstałe w trakcie użytkowania,
- wady wynikające z nieodpowiedniego użytkowania, utrzymania i konserwacji.
10. Koszty odesłania Produktu ponosi Kupujący. Reklamacje w postaci przesyłek za pobraniem nie będą przyjmowane. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sklep zwróci poniesione przez Kupującego koszty odesłania Produktu.
11. Zwracany Produkt musi być kompletny i starannie zapakowany. Jakiekolwiek uszkodzenia towaru będące następstwem niedbałego zapakowania Produktu mogą być podstawą odmówienia przyjęcia reklamacji.§8 ochrona prywatności


1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Kupującego zbierane są w celu realizacji Umowy sprzedaży oraz za zgodą Kupującego – do celów marketingowych.
3. Kupujący podaje swoje dane osobowe dobrowolnie. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do realizacji Usług przez Sprzedawcę skutkuje brakiem możliwości zawarcia Umowy sprzedaży.


 

§9 postanowienia końcowe


1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Meblozmianek (w tym zdjęć i opisów Produktów) bez pisemnej zgody Sklepu.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, m.in.: zmian przepisów prawa, zmian w sposobie płatności i dostaw. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Kupującego z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
4. Wszystkie Zamówienia przyjęte do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Kupującego.
5. Wszystkie spory wynikłe w związku z realizowaniem Umów między Sklepem a Kupującym będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji w celu polubownego zakończenia sporu.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu.